Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2021, Vol. 7, Issue 4, Part E

संस्कृतसाहित्ये पाण्डुलिपिपरम्परा

ज्ञानदीप्ति बला

तत्र शास्त्रान्तर इव पुरा साहित्यशास्त्राणां मूललेख: हस्तलिखितशास्त्रेषु नाम हस्तप्रतेषु लिपिबद्ध आसीत्। अत: तेषां हस्तप्रतशास्त्राणाम् (Manuscript ) सम्बन्धे किञ्चित् विवरणमत्र समासेन प्रस्तूयते। शास्यते अनेन इति शास्त्रम्। एतच्च प्रामाणिकतथ्यानिर्णायकं हस्तलिखित शास्त्रस्य नामान्तराणि विद्यन्ते। तानि यथा – हस्तलिखितशास्त्रम्, हस्तप्रतविद्या, हस्तलेख: पाण्डुलपिशास्त्रम्, हस्तप्रतशास्त्रम् इति, अत्र हस्तलिखित – हस्तप्रतशब्दयोरर्थ: - हस्तेन लिखितं हस्तलिखितम्। हस्तेन लिखिता प्रति: - हस्तप्रति:, हस्तप्रत: वा। प्रकाशित ग्रन्थानामप्रकाशितरूपमेव हस्तलेखरूपेण सुविदितम्। प्राचीनकाले यदा यान्त्रिकसाधनेन प्रकाशन व्यवस्था प्रचार: प्रसारणं नाभूत्, तदा हस्तलेखानां प्रसार: जायतेस्म। तदानीन्तन समयेमूलभूतपाण्डुलिपीनां प्रयोजनत्वात् राजप्रासादेषु, धर्मानुष्ठानेषु, मठमन्दिरप्रभृतिषु प्रतिलिपिकारा: स्वहस्तेन लिखन्तिस्म, यत्तु भारते तथा विदेशेषु भूयान् प्रचार: चलतिस्म तत्र पाण्डुलिपिशब्देन पाण्डु नाम प्रथमलेख: तत्तु शुद्धाशुद्धमिश्रितं लेखरूपं वुध्यते। हस्तलिखितशास्त्रस्य स्वरूपसम्वन्धे कथितम् कर्त्तव्यमकर्त्तव्यं च नित्येन कृतवान वा पुंसा येनोपदिश्यते तत् शास्त्रमभिधीयते। तत्र ये ये ग्रन्थराशय: प्रकाशिता: सन्ति तेषां मूलाधारभूता: सन्ति हस्तलेखा:। सत्सु वहुषु प्रकाशितेष्वपि वहव: हस्तलेखा: अद्यतने अपि अप्रकाशिता: वर्त्तन्ते। तेषां संकलनं, सूचीकरणं, अध्ययनं, संरक्षणं, संशोधनं संपादनं च विधातव्यम्।
Pages : 294-296 | 236 Views | 71 Downloads
How to cite this article:
ज्ञानदीप्ति बला. संस्कृतसाहित्ये पाण्डुलिपिपरम्परा. Int J Sanskrit Res 2021;7(4):294-296.
International Journal of Sanskrit Research

International Journal of Sanskrit Research


Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.