Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2021, Vol. 7, Issue 3, Part A

श्रीमद्भगवद्गीताया द्वितीयाध्यायस्य तिङन्तपदानां व्याकरणात्मकः प्रकतिप्रत्ययप्रक्रियाविमर्शः

डाॅ. धर्मेश शर्मा

श्रीमद्भगवतगीता विषये कि किदपि कथनं सूर्याय दीपदर्शनमिव भविष्यति अतस्तस्या विषये कस्याश्चिदपि भूमिकाया उत्त्थापनं विनैव शोधपत्रशीर्षकस्य कार्यं प्रारभ्यते। अस्मिन् शोधपत्रे श्रीमद्भगवतगीता द्वितीयाध्यायस्य तिङन्तपदानां व्याकरणात्मकः प्रकृतिप्रत्ययप्रक्रियाविमर्शोऽत्र प्रस्तूयते।
Pages : 20-31 | 364 Views | 36 Downloads
How to cite this article:
डाॅ. धर्मेश शर्मा. श्रीमद्भगवद्गीताया द्वितीयाध्यायस्य तिङन्तपदानां व्याकरणात्मकः प्रकतिप्रत्ययप्रक्रियाविमर्शः. Int J Sanskrit Res 2021;7(3):20-31.

Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.