Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2020, Vol. 6, Issue 5, Part A

¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉÉMÉ´ÉiÉä ºÉ¨ÉÖ{ÉÊxɤÉrùÉ& ºÉMÉÇ ¦ÉänùÉ&

b÷Éì. ºÉÒ½äþSÉÂ. {É´ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú&

ºÉƺEÞòiɺÉÉʽþiªÉä +¹]õÉnù¶É ºÉÆJªÉɪÉÉ& BEò& {ÉÊ´ÉjÉÉlÉÇ& +κiÉ * ¨É½þɦÉÉ®úiÉä Ê´Ét¨ÉÉxÉÉÊxÉ {É´ÉÉÇÊhÉ +¹]õÉnù¶É * ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉɪÉɨÉ +vªÉɪɺÉÆJªÉÉ +¹]õÉnù¶Éè´É * Ê´ÉtÉxÉÉÆ ºÉÆJªÉÉ +¹]õÉnù¶Éè´É * BiÉä¹ÉÉÆ {ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxÉäxÉ +¹]õÉnù¶É{ÉÖ®úÉhɺÉÆJªÉɪÉÉÆ ¨É½þk´É{ÉÚhÉÇ®ú½þºªÉ¨ÉäEÆò ÊxÉÊIÉ{iÉÆ ¦É´ÉiÉÒÊiÉ +´ÉMɨªÉiÉä * +¹]õÉnù¶ÉºÉÆJªÉɪÉÉÆ ®ú½þºªÉÆ B´É¨Éä´É ´ÉHÖÆò ¶ÉCªÉiÉä{ÉÆSÉYÉÉxÉäÎxpùªÉÉÊhÉ, {ÉÆSÉEò¨ÉæÎxpùªÉÉÊhÉ, {ÉÆSÉ|ÉÉhÉÉ&, ¨ÉxÉ&, ¤ÉÖÊrù&, +½ÆþEòÉ®ú& BiÉä +¹]õÉnù¶ÉiÉk´ÉÉxªÉä´É * BiÉä¹ÉÉÆ ºÉ½þªÉÉäMÉäxÉ +Éi¨ÉÉ º´ÉºªÉ ÊGòªÉÉEò±ÉÉ{ɺÉÆ{ÉzɪÉÖHòÉä ¦É´ÉÊiÉ * +JÉhb÷°ü{ÉähÉ Ê´É®úÉVɨÉÉxÉ& +Éi¨ÉÉ ÊxÉ®ú´ÉªÉ´ÉiÉk´ÉªÉÖHòÉä%Ê{É ¦ÉÚiÉκlÉiÉä&, näù´ÉκlÉiÉä& iÉlÉÉ ¥ÉÀκlÉiÉä& EòÉ®úhÉÆ iɺªÉ +¹]õÉnù¶Éº´É°ü{ɨÉä´É ¦É´ÉÊiÉ * B´ÉÆ +Éi¨ÉÊ´ÉtÉxÉÖºÉÉ®äúhÉ {ÉÖ®úÉhÉÉxÉÉÆ ºÉÆJªÉÉ +¹]õÉnù¶Éè´É ºÉ¨ÉÖÊSÉiÉÆ ¦É´ÉÊiÉ * {ÉÖ®úÉhÉÉÊxÉ xÉ Eäò´É±ÉÆ ±ÉÉèÊEòEòÊ´ÉtÉ|ɤÉÉävÉEòÉÊxÉ +Ê{É iÉÖ +Éi¨ÉÊ´ÉtÉ|ɤÉÉävÉEòÉÊxÉ <ÊiÉ ´ÉHÖÆò ¶ÉCªÉiÉä * BiÉÉoù¶É Ê´Éʶɹ]õ±ÉIÉhɪÉÖHòɨÉ +¹]õÉnù¶ÉºÉÆJªÉÉÆ |ɨÉÉhÉÒEÞòiªÉ ´ªÉɺÉ& +¹]õÉnù¶É{ÉÖ®úÉhÉÉxªÉ®úSɪÉiÉ * BiÉä¹ÉÖ +¹]õÉnù¶É{ÉÖ®úÉhÉä¹ÉÖ ®úixÉiÉÖ±ªÉÆ {ÉÖ®úÉhɨÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉÉMÉ´ÉiɨÉ * {ÉÖ®úÉhÉä%κ¨ÉxÉ ºÉ¨ÉÖ{ÉÊxɤÉrù& ºÉÞι]õ¦ÉänùÉxÉ ªÉlÉɨÉÊiÉ {ÉÊ®ú¶ÉÒ±ÉxɨÉä´É ¨ÉnùÒªÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjɺªÉ |ÉvÉÉxÉÉänÂùnäù¶ªÉ& *
Pages : 39-42 | 691 Views | 111 Downloads


International Journal of Sanskrit Research
How to cite this article:
b÷Éì. ºÉÒ½äþSÉÂ. {É´ÉxÉ EÖò¨ÉÉ®ú&. ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉÉMÉ´ÉiÉä ºÉ¨ÉÖ{ÉÊxɤÉrùÉ& ºÉMÉÇ ¦ÉänùÉ&. Int J Sanskrit Res 2020;6(5):39-42.

Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.