Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 8.4

International Journal of Sanskrit Research

2019, Vol. 5, Issue 3, Part C

उत्तमकाव्यरचना

डॉ. एम. किषन्, डॉ. उमाशंकरः

काव्यशास्त्रे उत्तमकाव्यद्वारा, सुशब्दद्वारा उत्तमगतिर्भवति, तेन स्वर्गलोकं प्राप्स्यते । तदर्थमुत्तमकाव्यरचनाः करणीया। अपशब्दः अपकीर्तेः कारणं भवति । काव्यलक्षणकारैः सूरिभिः एतदुच्यते यत् काव्यमुत्तममध्यमाधमभेदेन वर्तते इति। उत्तमकाव्यद्वारा रसानन्दं भवति, रसानन्दं साक्षात् भगवत्स्वरूपमस्ति । काव्यप्रयोजनरूपेण विद्वद्भिः धर्मार्थकाममोक्षसिद्धिरेव प्रतिपादिताः । उत्तमकाव्यरचनाद्वारा पुरुषार्थचतुष्टयस्य प्राप्तिरेव द्योतते ।
Pages : 160-162 | 300 Views | 28 Downloads
How to cite this article:
डॉ. एम. किषन्, डॉ. उमाशंकरः. उत्तमकाव्यरचना. Int J Sanskrit Res 2019;5(3):160-162.
International Journal of Sanskrit Research

International Journal of Sanskrit Research


Call for book chapter
International Journal of Sanskrit Research
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.