Contact: +91-9711224068
International Journal of Sanskrit Research
  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor (RJIF): 5.12

International Journal of Sanskrit Research

2019, Vol. 5, Issue 6, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
Depiction of horse treatment in Agnipurana
Biniya AB
pages: 130-132  |  6 views  6 downloads
India
2
अकथितं चेति सूत्रार्थविचार
Abhay Singh
pages: 133-136  |  5 views  5 downloads
India
3
Sri Ramanujas Gadyatriya as precursor of Bhakti
Dr. Sujatha Raghavan
pages: 137-141  |  7 views  2 downloads
India
4
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (यथासादृश्ये, यावदवधरणे, सुप्प्रतिना मात्रार्थे, अक्षशलाकासंख्याः परिणा, अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या, आङ् मर्यादाभिविध्योः, लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये, अनुर्यत्समया, यस्य चायामः, पारे मध्ये षष्ठ्या वा, सङ्ख्या वंश्येन, नदीभिश्च, अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्, द्विगुश्च)
नारायण गुप्ता
pages: 142-145  |  3 views  1 downloads
India
5
काशिकाके द्वितीय अध्यायके उदाहरणोंका प्रक्रियानिर्देश (अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्ध्यर्थाभावात्ययासम्प्रतिशब्दप्रादुर्भाव- पश्चाद्यथानुपूव्र्ययौगपद्यसादृश्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवचनेषु)
नारायण गुप्ता
pages: 146-150  |  5 views  3 downloads
India
6
स्नातकस्तरे व्यवसायिकनिर्देशनस्य महत्वम्
अनुप बाइल
pages: 151-154  |  4 views  3 downloads
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
Please use another browser.